Video Mô hình sử dụng đồng bộ Lúa 1, Lúa 2 vụ hè thu tại xã Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa